Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i E/F Teglholmen Waterfront

25. marts 2019 Slået fra Af Jan

Kære ejere og andelshavere i E/F Teglholmen Waterfront.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6, som afholdes

Onsdag, den 24. april 2019, kl. 18:30
i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
  3. Godkendelse af budget og á conto opkrævninger
  4. Valg af formand til bestyrelsen (note 1)
  5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (note 2)
  6. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen (note 3)
  7. Valg af revisor
  8. Orientering om ny parkeringsordning
  9. Forslag fra medlemmer
  10. Eventuelt

Bilag:
Indkaldelse & Fuldmagt
Regnskab for 2018
Budget for 2019

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 10. april 2019 på formand@teglholmenwaterfront.dk

Indkomne forslag bliver udsendt og opslået i opgangene den 15. april 2019.

Såfremt der er spørgsmål til regnskab for 2018, vil det være hensigtsmæssigt, at disse stilles pr. mail til administrator tida@deas.dk i god tid – gerne senest den 15. april 2019, således at spørgsmålet kan blive undersøgt inden generalforsamlingen.

——-
1  Niels Randløv, på valg i år og villig til genvalg
2  Poul Erik Bjørnshauge, suppleant i 2018, villig til valg som bestyrelsesmedlem
3 Lars Beck, Jan Hein Heinsen og Poul-Erik Jakobsen (ny), villige til valg som suppleanter
Den øvrige del af bestyrelsen består af Helle Riis Jakobsen og Villy Hansen, som begge er på
valg i 2020, samt Jan Scholtyssek der er udpeget af Andelsforeningen